Art. 98.
De verzoekende partijen kunnen afstand doen van hun beroep tot vernietiging.
Bij de mededeling die de Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen van die beslissing doen aan het Hof, voegen zij een voor eensluidend verklaard afschrift van hun besluit om afstand te doen.
Indien daartoe grond bestaat, wijst het Hof de afstand toe, de andere partijen gehoord.