Huidige taal
Art. 20ter.
Op elke lijst waarop een of meer kandidaten gekozen worden overeenkomstig artikel 20bis en overeenkomstig artikel 29octies, eerste, vierde en vijfde lid van de bijzondere wet, worden de niet gekozen kandidaten met het hoogste aantal stemmen of, ingeval van staking van stemmen, in de volgorde van inschrijving op het stembiljet, eerste, tweede, derde opvolger enzovoort verklaard.
Voorafgaand aan hun aanwijzing, gaat het gewestbureau, dat de gekozenen aangewezen heeft, over tot een nieuwe individuele toekenning, aan de niet gekozen kandidaten, van de helft van het aantal lijststemmen die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht, zoals bepaald in artikel 20bis, eerste lid. Die toekenning verloopt zoals voor de aanwijzing van de gekozenen, maar te beginnen met de eerste van de niet gekozen kandidaten, in de volgorde van inschrijving op het stembiljet.
Loading..