Huidige taal
Art. 20bis.
Wanneer het aantal kandidaten van een lijst hoger is dan dat van de aan de lijst toekomende zetels, worden de zetels toegewezen aan de kandidaten in dalende volgorde van het aantal stemmen die zij behaald hebben. Bij staking van stemmen, primeert de volgorde van voordracht. Voorafgaand aan de aanwijzing van de gekozenen, gaat het gewestbureau over tot de individuele toekenning, aan de kandidaten, van de helft van het aantal lijststemmen die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht van die kandidaten. Die helft wordt verkregen door het totaal van het aantal lijststemmen te delen door twee.
De toekenning van die lijststemmen gebeurt devolutief. De toe te kennen lijststemmen worden gevoegd bij de naamstemmen die de eerste kandidaat op de lijst gehaald heeft, naar rato van wat nodig is om het specifieke verkiesbaarheidscijfer voor elke lijst te halen. Het overschot, indien er een is, wordt in soortgelijke verhouding, toegekend aan de tweede kandidaat, dan aan de derde enzovoort, tot de helft van het aantal lijststemmen die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht van die kandidaten uitgeput is.
Loading..