Trefwoorden:constitutieve autonomie, verzoekschrift
Annot. Art. 30bis
Art. 30bis.
Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet heeft ieder het recht verzoekschriften, door een of meerdere personen ondertekend, tot het Parlement te richten.
Het Parlement heeft het recht de ingediende verzoekschriften naar de Regering te verwijzen. De Regering is verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken zo dikwijls als het Parlement het vraagt en binnen de door het Parlement bepaalde termijn, behoudens schriftelijke en met redenen omklede mededeling vanwege de Regering.
Op voorwaarde dat een verzoekschrift het door de ordonnantie bepaalde aantal handtekeningen heeft verzameld en volgens de in de ordonnantie bepaalde nadere regels, heeft de indiener van een verzoekschrift of elke andere daartoe gemandateerde ondertekenaar het recht om gehoord te worden, met het oog op, in voorkomend geval, een debat in de plenaire vergadering.
De indiener van een verzoekschrift heeft recht op antwoord binnen zes maanden na de indiening van het verzoekschrift.