Geraadpleegde versie
Art. 85.
Deze wet treedt in werking op dezelfde datum als de wet bedoeld in de artikelen 175 en 177, van de Grondwet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex