Geraadpleegde versie
Art. 84.
De artikelen 92quater, 94 en 99 van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex