Geraadpleegde versie
Art. 83.
Elke Gemeenschap organiseert bij decreet het toezicht dat zij uitoefent over elke gemeenschapscommissie in de aangelegenheden vermeld in artikel 64, § 1.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex