Huidige taal
Art. 82.
§ 1. De Regering van de betrokken Gemeenschap regelt bij besluit het begrotings- en rekeningstelsel van de gemeenschapscommissie.
De artikelen 50, 68quinquies en 69 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zijn van overeenkomstige toepassing op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het verenigd college.
§ 2. De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie beschikken over jaarlijkse dotaties die worden ingeschreven respectievelijk op de begroting van het Vlaams Parlement en op die van het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Ieder van deze commissies kan subsidies, schenkingen en legaten ontvangen.
Zij beschikt over de inkomsten, de goederen en de kapitalen die zij beheert.
Andere talen