Huidige taal
Art. 79bis.
De personeelsleden van de provincie Brabant die aangesteld zijn in het onderwijs dat op 1 september 1992 op het grondgebied bedoeld bij artikel 2, § 1, door de provincie werd georganiseerd, gaan op 1 januari 1995 over naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenscapscommissie, naar gelang ze tewerkgesteld waren in een Nederlandstalige of een Franstalige onderwijsinstelling.
Na overleg tussen de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie enerzijds en de representatieve vakorganisaties van het personeel anderzijds, worden in het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 4quater van de bijzondere wet de nadere regelen van de overgang van de personeelsleden bepaald.
Andere talen