Huidige taal
Art. 79.
§ 1. Elk college benoemt en ontslaat de leden van zijn diensten. Het stelt hun administratief en geldelijk statuut vast.
§ 2. De personeelsleden van de cultuurcommissies worden overgedragen aan de respectieve colleges van de gemeenschapscommissies bedoeld in artikel 60, tweede en derde lid, van deze wet.
Artikel 56, derde tot zevende lid, van deze wet is op hen van toepassing.
§ 3. De personeelsleden van de ministeries die de aangelegenheden behandelen bedoeld in artikel 135, van de Grondwet, worden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit aan het verenigd college overgedragen.
Artikel 40, §§ 1 en 2, van deze wet is op hen van toepassing.
Andere talen