Geraadpleegde versie
Art. 74.
Onverminderd de bepalingen van deze wet, beslissen de colleges en het verenigd college over hun werkingsregelen.
Artikelen 73, tweede lid, en 82, van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de colleges en het verenigd college.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex