Huidige taal
Art. 73.
§ 1. De bekrachtiging en de afkondiging van de ordonnanties van de verenigde vergadering geschieden op de volgende wijze:
"De verenigde vergadering heeft aangenomen en Wij, verenigd college, bekrachtigen hetgeen volgt:
(Ordonnantie)
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt".
"L'assemblée réunie a adopté et Nous, collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
(Ordonnance)
§ 2. Artikel 33 van deze wet is van toepassing op de ordonnanties van de verenigde vergadering.
Andere talen