Huidige taal
Art. 72.
De artikelen 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48 en 48bis, van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de taalgroepen en de verenigde vergadering.
Artikel 40 van de bijzondere wet is van toepassing op de verenigde vergadering.
Artikel 33 van de bijzondere wet is van toepassing op de taalgroepen.
Artikel 35, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet is van toepassing op de taalgroepen en de verenigde vergadering. Elke beslissing van de verenigde vergadering wordt echter genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen in elke taalgroep. Behoudens in geval van stemming over een ontwerp of voorstel van ordonnantie overeenkomstig artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, wordt een tweede stemming gehouden als deze meerderheid niet gehaald wordt. In dat geval wordt de resolutie aangenomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de Verenigde Vergadering en met minstens een derde van de stemmen in elke taalgroep. Voor de ordonnanties bedoeld in artikel 68, § 1, en het reglement van de Verenigde Vergadering bepaald in het eerste lid, mag deze tweede stemming, doordat het verwijst naar artikel 44 van de bijzondere wet, niet vroeger dan dertig dagen na de eerste stemming worden gehouden.
Artikel 43 van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op de taalgroepen.
Artikel 29 van deze wet is van toepassing op de ordonnanties en verordeningen van de verenigde vergadering.
Andere talen