Geraadpleegde versie
Art. 71.
§ 1. De verenigde vergadering komt van rechtswege bijeen op de dag na die bepaald in artikel 26, § 1, van deze wet.
Elke taalgroep komt van rechtswege bijeen op de eerste werkdag die volgt op de dag bedoeld in het vorige lid.
De taalgroepen en de verenigde vergadering kunnen voordien worden bijeengeroepen door hun college of door het verenigd college.
Zij moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.
§ 2. De verenigde vergadering kan door het verenigd college in buitengewone zitting worden bijeengeroepen.
Elke taalgroep kan door zijn college in buitengewone zitting worden bijeengeroepen.
§ 3. Het verenigd college sluit de zitting van de verenigde vergadering.
Elk college sluit de zitting van zijn taalgroep.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex