Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies 64.335/3 van de Raad van State van 9 november 2018 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap ‘betreffende het overleg en de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie’

Blz. 4:

BEVOEGDHEID

3. Artikel 136, eerste lid, van de Grondwet luidt:

“Er bestaan taalgroepen in het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en Colleges, bevoegd voor de gemeenschapsaangelegenheden; hun samenstelling, werking, bevoegdheden en, onverminderd artikel 175, hun financiering worden geregeld door een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.”

Ter uitvoering hiervan heeft de bijzondere wetgever de bepalingen van boek III (‘Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 135 en 136 van de Grondwet’) van de bijzondere wet van 12 januari 1989 ‘met betrekking tot de Brusselse instellingen’ aangenomen. De decreetgever moet die bepalingen in acht nemen.

Gelet hierop moet het volgende worden opgemerkt over het voor advies voorgelegde voorontwerp.

[...]

D. De bekendmaking van verordeningen en besluiten

7.1. In artikel 21, § 1, 1°, en § 2, van het voorontwerp wordt onder meer bepaald dat de verordeningen van de raad van de VGC en de besluiten van het college van de VGC via de webtoepassing van de VGC worden bekendgemaakt binnen tien dagen na de ondertekening of, wat de verordeningen betreft, binnen tien dagen nadat het college ze heeft bekrachtigd.

7.2. Artikel 70bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 luidt:

“Artikel 39 van deze wet is toepasselijk op de verordeningen en besluiten van de gemeenschapscommissies. De verordeningen en besluiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden evenwel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt in het Nederlands met een vertaling in het Frans, en de verordeningen en besluiten van de Franse Gemeenschapscommissie worden erin bekendgemaakt in het Frans met een vertaling in het Nederlands.”

Artikel 39 van diezelfde bijzondere wet, waarnaar die bepaling verwijst, luidt:

“De besluiten van de Regering worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Nederlandse en de Franse tekst tegenover elkander.

Wanneer zij geen belang hebben voor de algemeenheid van de burgers, mogen de in het eerste lid bedoelde besluiten evenwel bij uittreksel of in de vorm van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt; wanneer hun bekendmaking geen openbaar nut heeft, mag deze achterwege worden gelaten.

De besluiten zijn verbindend de tiende dag na die waarop zij in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij zij een andere termijn bepalen. De besluiten waarvan kennis is gegeven aan de belanghebbenden, zijn verbindend vanaf de kennisgeving of vanaf de bekendmaking als deze voorafgaat.”

7.3.1. In de memorie van toelichting wordt omtrent artikel 21 van het voorontwerp onder meer het volgende gesteld:

“De bepalingen inzake de bekendmaking en inwerkingtreding van dit ontwerp, zijn een hertaling van artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur naar de VGC.

Aangezien artikel 136 van de Grondwet de regeling van de werking van de VGC voorbehoudt aan de Bijzondere Wetgever, is de regeling van de bekendmaking hier louter te kwalificeren als een onderdeel van de toezichtregeling en niet als het regelen van de werking van de instelling.”

De decreetgever, die het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de VGC vermag te regelen, Voetnoot 11 van het geciteerde advies:  Zie opmerkingen 6.1 tot 6.3. zou in kader hiervan in een regeling kunnen voorzien teneinde de Vlaamse Regering, die dat toezicht uitoefent, in staat te stellen kennis te nemen van die beslissingen.

Dat lijkt evenwel niet de bedoeling van artikel 21 van het voorontwerp. Voetnoot 12 van het geciteerde advies:  Overigens voorziet artikel 25 van het voorontwerp al in een dergelijke regeling, vermits wordt bepaald dat de VGC op de dag van de bekendmaking van de in artikel 21, § 1, van het voorontwerp voormelde beslissingen op de webtoepassing van de VGC, de Vlaamse Regering hiervan op de hoogte brengt. Vanaf dat ogenblik beschikt de Vlaamse Regering over dertig dagen om een beslissing van de VGC te vernietigen en om de VGC daarvan op de hoogte te brengen (artikel 26, § 1, van het voorontwerp). Die bepaling voorziet immers in een bijkomende bekendmaking, die geen onderdeel uitmaakt van de regeling van het bestuurlijk toezicht, Voetnoot 13 van het geciteerde advies:  Artikel 21 van het voorontwerp maakt overigens deel uit van hoofdstuk 3 (‘De bekendmaking’) en niet van hoofdstuk 4 (‘Het bestuurlijk toezicht’) van het voorontwerp. maar een algemene draagwijdte heeft. Uit de memorie van toelichting blijkt overigens dat de ontworpen regeling mede beoogt te voorzien in ruimere mogelijkheden voor belanghebbenden (burgers en organisaties) om informatie te bekomen en “de democratische transparantie te verhogen”.

Voor zover de ontworpen regeling ertoe zou leiden dat verordeningen en besluiten die geen belang hebben voor de algemeenheid van de burgers of die geen openbaar nut hebben (integraal) moeten worden bekendgemaakt, is ze bovendien niet bestaanbaar met artikel 39, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 70bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989, waaruit voortvloeit dat die verordeningen en besluiten bij uittreksel of in de vorm van een gewone vermelding mogen worden bekendgemaakt of dat de bekendmaking ervan mag worden achterwege gelaten.

7.3.2. In zoverre artikel 21 van het voorontwerp de bekendmaking van verordeningen en besluiten op algemene wijze regelt, en bovendien in een integrale bekendmaking voorziet van alle verordeningen en besluiten, schendt die bepaling artikel 136 van de Grondwet. Die bepaling moet dan ook worden weggelaten, of minstens grondig worden herwerkt tot een regeling die in het bestuurlijk toezicht past.”

Lees meer

Zie ook