Annot. Art. 67
Art. 67.
De organen bedoeld in artikel 60 van deze wet kunnen politiestraffen stellen op overtreding van verordeningen en besluiten genomen met toepassing van de artikelen 64 en 65 van deze wet.
Een afschrift van die verordeningen en besluiten wordt binnen vijf dagen aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en aan de politierechtbanken van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest medegedeeld.