Geraadpleegde versie
Art. 58.
De Regering regelt de wijze van overdragen aan de gemeenten van de goederen, rechten en verplichtingen van de Brusselse agglomeratie die verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden in de aangelegenheden waarvoor zij niet meer bevoegd is vanaf de inwerkingtreding van de wet van 21 augustus 1987.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex