Geraadpleegde versie
Art. 57.
Het mandaat van de leden van de agglomeratieraad en het agglomeratiecollege eindigt van rechtswege respectievelijk bij de eedaflegging van de leden van het Parlement en de door hem verkozen Regering.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex