Trefwoorden:Brusselse agglomeratie
Annot. Art. 55
Art. 55.
De Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest benoemt en ontslaat de personeelsleden van de Brusselse agglomeratie. Zij stelt hun administratief en geldelijk statuut vast binnen de perken van artikel 87 van de bijzondere wet en naar analogie met het statuut van de diensten van de Regering.
Zij werkt voor de personeelsleden van de Brusselse agglomeratie die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn, een overgangsregeling uit, die hen in staat stelt, ten persoonlijke titel, hun administratief, geldelijk en taalstatuut te bewaren.