Huidige taal
Art. 53.
Bij gebrek aan consensus over de taakverdeling in de schoot van de Regering, worden de bevoegdheden bedoeld bij artikel 48, eerste lid, van deze wet, overeenkomstig het tweede en derde lid, verdeeld onder de leden, de voorzitter niet inbegrepen, met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van haar beslissingen.
De groepen van aangelegenheden zijn:
1° De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening;
2° Het ophalen en verwerken van huisvuil;
3° Het bezoldigd vervoer van personen en de coördinatie van de gemeenteactiviteiten.
De aangelegenheden opgesomd in groep V van de bevoegdheden bedoeld in artikel 37 van deze wet, hebben betrekking op het geheel van aangelegenheden bedoeld in de Boeken I en II.
De leden van de grootste taalgroep verrichten volgens hun orde van voorrang de eerste en de derde keuze. Het eerste lid van de kleinste taalgroep verricht de tweede keuze.
Iedere nieuwe bevoegdheid die aan de Brusselse agglomeratie krachtens artikel 47, § 2, van deze wet en van artikel 4, §§ 3 en 4, van de wet van 26 juli 1971 wordt toegekend, wordt toegevoegd aan de groep van bevoegdheden bedoeld bij het tweede lid, 3°, van dit artikel.
Andere talen