Huidige taal
Art. 52.
De bevoegdheden bedoeld bij artikel 48 van deze wet worden met verordeningen uitgeoefend wat het Parlement betreft en met besluiten wat de Regering betreft.
Bedoelde verordeningen en besluiten moeten vermelden dat zij de aangelegenheden bedoeld bij artikel 166, § 2, van de Grondwet regelen.
De regelen van inwerkingtreding en bekendmaking vastgesteld in Boek I zijn van toepassing op deze besluiten en verordeningen.
Andere talen