Geraadpleegde versie
Art. 51.
§ 1. Door het Parlement worden binnen de perken van de bevoegdheden van de agglomeratie opgelegd:
1° taksen;
2° opcentiemen op de provincietaksen;
3° opcentiemen op de onroerende voorheffing;
4° retributies.
§ 2. De Regering int de taksen, belastingen en retributies bedoeld bij § 1.
§ 3. De Brusselse agglomeratie mag subsidies, schenkingen en legaten ontvangen. De artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek zijn daarop niet van toepassing.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex