Geraadpleegde versie
Art. 50.
De overdrachten van bevoegdheden bedoeld bij artikel 4, §§ 3 en 4, van de wet van 26 juli 1971 kunnen niet dan met het akkoord van het Parlement plaats vinden.
Het akkoord bedoeld in het vorige lid bepaalt de regeling van de financiële bijdrage van de Staat, van de provincie of van de gemeente.
Bij overdracht van bevoegdheden met toepassing van artikel 4, §§ 3 en 4, 2°, van de wet van 26 juli 1971 brengt de Regering van ambtswege, wanneer de gemeenteraad dit weigert te doen, de ten laste van de gemeente opgelegde bijdrage krachtens het in het tweede lid bedoeld akkoord op de begroting van de gemeente aan.
Wanneer de Brusselse agglomeratie bevoegdheden uitoefent die bij artikel 4 van de wet van 26 juli 1971 zijn bepaald, heft de Regering vanaf het volgend belastingjaar de belastingreglementen met betrekking tot de verhaalbelastingen van de gemeenten op, rekening houdend met de vermindering van de lasten gedragen door de gemeenten en met de toepassing van het tweede lid.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex