Geraadpleegde versie
Art. 49.
In artikel 3, § 2, van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, zoals gewijzigd door de wet van 21 augustus 1987 en hierna genoemd "de wet van 26 juli 1971", worden de woorden "onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van hoofdstuk VIII" vervangen door de woorden "onder voorbehoud van artikel 61 en de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen".
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex