Trefwoorden:Kamer van volksvertegenwoordigers, samenwerkingscommissie
Annot. Art. 46
Art. 46.
De Ministerraad legt voor overleg aan de samenwerkingscommissie de maatregelen voor met betrekking tot de aangelegenheden vermeld onder artikel 45, eerste lid, van deze wet die het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest volgens hem zou moeten nemen ter bevordering van de internationale rol of de hoofdstedelijke functie van Brussel.
De Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voert de maatregelen uit getroffen door de samenwerkingscommissie; de financiering ervan kan ten laste vallen van de staatsbegroting en de gewestbegroting.
In geval het overleg binnen de samenwerkingscommissie niet tot een akkoord leidt, kan de Ministerraad aan de bevoegde Kamer vragen die maatregelen goed te keuren bij meerderheid in beide taalgroepen. In dat geval worden ze volledig gefinancierd door de staatsbegroting.
De resolutie waarmee de bevoegde Kamer die maatregelen goedkeurt, wordt opgesteld in het Nederlands en in het Frans en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Nederlandse en de Franse tekst tegenover elkander.