Geraadpleegde versie
Art. 45.
Ter vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, kan de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, de uitvoering schorsen van de ordonnanties van het Parlement en de besluiten van de Regering, die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, I, 1°, en X, van de bijzondere wet.
Het besluit tot schorsing moet binnen zestig dagen na de bekendmaking van de ordonnanties of besluiten worden genomen.
In dat geval legt de Ministerraad, zodra het schorsingsbesluit is genomen, de aangelegenheid voor aan de samenwerkingscommissie die zich uitspreekt binnen een termijn van zestig dagen.
Bij gebrek aan overeenstemming binnen deze termijn, kan de schorsing verlengd worden voor een periode van zestig dagen.
De Senaat en, na de herziening van de artikelen 53 en 54 van de Grondwet, de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan, binnen deze verlengde termijn, de ordonnantie van het Parlement of het besluit van de Regering vernietigen bij meerderheid in beide taalgroepen. Zoniet, dan wordt de schorsing definitief opgeheven.
De resolutie waarmee de bevoegde Kamer een ordonnantie van het Parlement of een besluit van de Regering vernietigt, wordt opgesteld in het Nederlands en in het Frans en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Nederlandse en de Franse tekst tegenover elkander.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex