Geraadpleegde versie
Art. 39.
De besluiten van de Regering worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad de Nederlandse en de Franse tekst tegenover elkander.
Wanneer zij geen belang hebben voor de algemeenheid van de burgers, mogen de in het eerste lid bedoelde besluiten evenwel bij uittreksel of in de vorm van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt; wanneer hun bekendmaking geen openbaar nut heeft, mag deze achterwege worden gelaten.
De besluiten zijn verbindend de tiende dag na die waarop zij in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij zij een andere termijn bepalen. De besluiten waarvan kennis is gegeven aan de belanghebbenden, zijn verbindend vanaf de kennisgeving of vanaf de bekendmaking, als deze voorafgaat.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex