Geraadpleegde versie
Art. 38.
De artikelen 78, 79, §§ 1 en 3, en 80 tot 83 van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, met dien verstande dat in de artikelen 78, 79, § 1, en 83, § 1, 1°, en § 3, het woord "decreet" wordt vervangen door het woord "ordonnantie" en in artikel 80 de woorden "Het eensluidend advies van de Vlaamse Executieve of van de Executieve van het Waalse Gewest" worden vervangen door de woorden "Het eensluidend advies van de Executieve".
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex