Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 (BS 14 januari 1989).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Bekendmaking en inwerkingtreding: algemeen

Advies 60.240/1 van de Raad van State van 14 november 2016 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015’, Parl. St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2016-2017, nr. A-441/1

Blz. 20:

“...

Krachtens artikel 190 van de Grondwet is alleen de wetgever bevoegd om te bepalen in welke vorm wetten en verordeningen bekendgemaakt moeten worden opdat ze verbindend zijn. Artikel 33 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 bepaalt dat ordonnanties verbindend zijn de tiende dag na die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij zij een andere termijn bepalen. Volgens het Hof van Cassatie is die grondwetsbepaling van overeenkomstige toepassing op internationale akten, zodat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegengeworpen zolang ze niet integraal in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt Voetnoot 4 van het geciteerde advies: Cass. 11 december 1953, Arr.Verbr. 1954, 252; Cass. 19 maart 1981, Arr.Cass. 1980-81, 808, JT 1982, 565-567, noot J. VERHOEVEN.”

Zie, in dezelfde zin:

Advies 60.403/1 van de Raad van State van 6 december 2016 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013’, Parl. St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2016-2017, nr. A-485/1, blz. 19;

Advies 62.927/1 van de Raad van State van 5 maart 2018 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische polluenten, gedaan op 18 december 2009 te Genève’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2017-2018, nr. A-668/1, blz. 18;

Advies 61.580/1 van de Raad van State van 21 juni 2017 over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève’, blz 4.

Lees meer

Advies 54.207/2 van de Raad van State van 16 oktober  2013 over een voorontwerp van ordonnantie 'tot wijziging van de ordonnantie van 16 mei 1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement G.Z. 2014, nr. A-26/1

Blz. 12: