Geraadpleegde versie
Art. 33.
Na hun afkondiging worden de ordonnanties in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, de Nederlandse en Franse tekst tegenover elkaar.
Zij zijn verbindend de tiende dag na die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij zij een andere termijn bepalen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex