Rechtspraak en adviezen

Hof van Cassatie 3 december 2014, nr. P.14.0429.F

Blz. 2:

“Uit artikel 190 Grondwet, naar luid waarvan geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald, volgt dat de bekendmaking van de wetten, besluiten en verordeningen geen voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid ervan, maar voor hun verbindende kracht.

Volgens artikel 56, § 1, vierde lid, Taalwet Bestuurszaken mag een koninklijk besluit, hoewel het moet worden bekendgemaakt wanneer het voor de meerderheid van de burgers verplichtingen doet ontstaan, eventueel niet worden bekendgemaakt wanneer het geen belang heeft voor de meerderheid van de burgers en de bekendmaking geen openbaar nut heeft.

Overigens kan uit het feit dat een besluit gevolgen kan hebben voor de toestand van de rechtzoekenden, niet worden afgeleid dat dit besluit de rechtzoekenden verplichtingen oplegt. Aldus heeft een besluit dat betrekking heeft op de interne werking van een openbare dienst en dat geen dergelijke verplichtingen oplegt, geen openbaar nut dat de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad noodzakelijk maakt.

Het onderdeel dat aanvoert dat het koninklijk besluit van benoeming of aanwijzing van een belastingambtenaar in ambten waardoor hij feiten ter kennis kan brengen van het parket, moet worden bekendgemaakt, faalt naar recht.”