Rechtspraak en adviezen

Advies 56.315/1 van de Raad van State van 4 juni 2014 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2014-2015, nr.  A-82/1

Blz. 11:

“Artikel 190 van de Grondwet bepaalt dat alleen de wetgever bevoegd is om de vorm te bepalen waarin de wetten en verordeningen moeten worden bekendgemaakt opdat ze verbindend worden. Volgens het Hof van Cassatie geldt die grondwetsbepaling naar analogie voor internationale akten. Het Hof heeft immers geoordeeld dat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegengeworpen zolang ze niet integraal zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad Voetnoot 4 van het geciteerde advies: Voetnoot 8 uit het geciteerde advies : « Cass. 11 december 1953, Arr. Verbr. 1954, 252; Cass. 19 maart 1981, Arr. Cass. 1980-1981, 808 en JT 1982, 565, noot J. Verhoeven. »​.”