Rechtspraak en adviezen

Advies 65.258/1 van de Raad van State van 5 maart 2019 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2018-2019, nr. A-854/1

Blz. 34:

“[ONDERZOEK VAN DE TEKST]

Artikel 2

4. Artikel 2 van het voorontwerp strekt ertoe een correctie aan te brengen in de bekendmaking van de ordonnantie van 20 oktober 2006 in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2006, door de bekrachtigingsformule aan te passen en een afkondigingsformule toe te voegen.

Overeenkomstig artikel 32 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 « met betrekking tot de Brusselse Instellingen » behoren de bekrachtiging, de afkondiging en de bekendmaking van een door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aangenomen ordonnantie uitsluitend tot de bevoegdheid van de Regering. Het komt dan ook enkel deze laatste toe om de beoogde correctie aan te brengen, door het bekendmaken van een erratum in het Belgisch Staatsblad. Artikel 2 dient dan ook uit het voorontwerp te worden weggelaten.”