Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Bekendmaking en inwerkingtreding: algemeen

Advies 60.240/1 van de Raad van State van 14 november 2016 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015’, Parl. St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2016-2017, nr. A-441/1

Blz. 20:

"...

Krachtens artikel 190 van de Grondwet is alleen de wetgever bevoegd om te bepalen in welke vorm wetten en verordeningen bekendgemaakt moeten worden opdat ze verbindend zijn. Artikel 33 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 bepaalt dat ordonnanties verbindend zijn de tiende dag na die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij zij een andere termijn bepalen. Volgens het Hof van Cassatie is die grondwetsbepaling van overeenkomstige toepassing op internationale akten, zodat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegengeworpen zolang ze niet integraal in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaaktVoetnoot 4 van het geciteerde advies: Cass. 11 december 1953, Arr.Verbr. 1954, 252; Cass. 19 maart 1981, Arr.Cass. 1980-81, 808, JT 1982, 565-567, noot J. VERHOEVEN.”

Zie, in dezelfde zin:

Advies 60.403/1 van de Raad van State van 6 december 2016 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013’, Parl. St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2016-2017, nr. A-485/1, blz. 19;

Advies 62.927/1 van de Raad van State van 5 maart 2018 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische polluenten, gedaan op 18 december 2009 te Genève’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2017-2018, nr. A-668/1, blz. 18;

Advies 61.580/1 van de Raad van State van 21 juni 2017 over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève’, blz.4.


Lees meer

Advies 65.258/1 van de Raad van State van 5 maart 2019 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2018-2019, nr. A-854/1

Blz. 34:

“[ONDERZOEK VAN DE TEKST]

Artikel 2

4. Artikel 2 van het voorontwerp strekt ertoe een correctie aan te brengen in de bekendmaking van de ordonnantie van 20 oktober 2006 in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2006, door de bekrachtigingsformule aan te passen en een afkondigingsformule toe te voegen.

Overeenkomstig artikel 32 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 « met betrekking tot de Brusselse Instellingen » behoren de bekrachtiging, de afkondiging en de bekendmaking van een door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aangenomen ordonnantie uitsluitend tot de bevoegdheid van de Regering. Het komt dan ook enkel deze laatste toe om de beoogde correctie aan te brengen, door het bekendmaken van een erratum in het Belgisch Staatsblad. Artikel 2 dient dan ook uit het voorontwerp te worden weggelaten.”

Lees meer
Bekendmaking: voorwaarde voor de verbindende kracht

Hof van Cassatie 3 december 2014, nr. P.14.0429.F

Blz. 2:

“Uit artikel 190 Grondwet, naar luid waarvan geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald, volgt dat de bekendmaking van de wetten, besluiten en verordeningen geen voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid ervan, maar voor hun verbindende kracht.

Volgens artikel 56, § 1, vierde lid, Taalwet Bestuurszaken mag een koninklijk besluit, hoewel het moet worden bekendgemaakt wanneer het voor de meerderheid van de burgers verplichtingen doet ontstaan, eventueel niet worden bekendgemaakt wanneer het geen belang heeft voor de meerderheid van de burgers en de bekendmaking geen openbaar nut heeft.

Overigens kan uit het feit dat een besluit gevolgen kan hebben voor de toestand van de rechtzoekenden, niet worden afgeleid dat dit besluit de rechtzoekenden verplichtingen oplegt. Aldus heeft een besluit dat betrekking heeft op de interne werking van een openbare dienst en dat geen dergelijke verplichtingen oplegt, geen openbaar nut dat de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad noodzakelijk maakt.

Het onderdeel dat aanvoert dat het koninklijk besluit van benoeming of aanwijzing van een belastingambtenaar in ambten waardoor hij feiten ter kennis kan brengen van het parket, moet worden bekendgemaakt, faalt naar recht.”

Lees meer
Bekendmaking: analogie voor internationale akten

Advies 56.315/1 van de Raad van State van 4 juni 2014 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012’, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2014-2015, nr.  A-82/1

Blz. 11:

“Artikel 190 van de Grondwet bepaalt dat alleen de wetgever bevoegd is om de vorm te bepalen waarin de wetten en verordeningen moeten worden bekendgemaakt opdat ze verbindend worden. Volgens het Hof van Cassatie geldt die grondwetsbepaling naar analogie voor internationale akten. Het Hof heeft immers geoordeeld dat verdragen niet aan particulieren kunnen worden tegengeworpen zolang ze niet integraal zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad Voetnoot 4 van het geciteerde advies: Voetnoot 8 uit het geciteerde advies : « Cass. 11 december 1953, Arr. Verbr. 1954, 252; Cass. 19 maart 1981, Arr. Cass. 1980-1981, 808 en JT 1982, 565, noot J. Verhoeven. »​.”

Lees meer
Bekendmaking: samenwerkingsakkoorden

Advies 64.729/1 van de Raad van State van 21 december 2018 over een voorontwerp van ordonnantie ‘houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van een interregionaal orgaan’, Parl.St. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie 2018-2019, nr. B-146/1