Trefwoorden:Brussels Hoofdstedelijk Gewest, communautaire alarmbel
Annot. Art. 31
Art. 31.
Behoudens voor de begrotingen kan een met redenen omklede motie, ondertekend door ten minste drie vierde van de leden van een taalgroep van het Parlement en ingediend vóór de eindstemming in openbare vergadering, verklaren dat de bepalingen die zij aanwijst in een ontwerp of voorstel van ordonnantie, de betrekkingen tussen de gemeenschappen ernstig in het gedrang kunnen brengen.
In dit geval wordt de procedure in het Parlement opgeschort en de motie verwezen naar de Regering, die binnen dertig dagen daarover een gemotiveerd advies geeft en eventueel het ontwerp of voorstel amendeert.
Het gemotiveerd advies van de Regering wordt aan het Parlement bezorgd. Deze stemt over de amendementen die de Regering eventueel voorstelt, en vervolgens over het ontwerp of het voorstel in zijn geheel.
Deze procedure kan door de leden van een taalgroep slechts eenmaal worden toegepast ten aanzien van een zelfde ontwerp of voorstel.