Huidige taal
Art. 28.
De artikelen 34, 35, §§ 1 en 2, 36, 37, 38, tot 42, met uitzondering van artikel 41,44 tot 46, 48 en 48bis van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Voor de toepassing ervan worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in artikel 34 worden de woorden "zijn eerste ondervoorzitter" toegevoegd na de woorden "zijn voorzitter";
2° in de artikelen 36 en 38 wordt het woord "decreet" vervangen door het woord "ordonnantie";
3° in artikel 44 worden de woorden "en van zijn taalgroepen" toegevoegd na de woorden "van zijn politieke fracties". Het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is echter, onverminderd de bepalingen van deze wet, van overeenkomstige toepassing op het Parlement. Het Parlement kan zijn reglement slechts wijzigen bij meerderheid in elke taalgroep. Indien de meerderheid in elke taalgroep niet bereikt is, wordt echter tot een tweede stemming overgegaan die niet na minder dan dertig dagen na de eerste stemming mag plaatshebben. In dit geval wordt het reglement gewijzigd bij volstrekte meerderheid van de stemmen en bij ten minste een derde van de stemmen uitgebracht in elke taalgroep.
De kleinste taalgroep moet hoe dan ook vertegenwoordigd zijn in elke commissie.
4° in artikel 46, tweede lid, worden de woorden "op voorstel van de belanghebbende taalgroep" toegevoegd na de woorden "de personeelsleden van het Parlement" en de woorden "en de adjunct-griffier" na de woorden "de griffier".
Bovendien worden de ordonnanties vastgesteld krachtens artikel 6, § 1, VIII, 1° tot 5°, van de bijzondere wet goedgekeurd bij de volstrekte meerderheid van de stemmen en bij de volstrekte meerderheid in elke taalgroep. Indien de volstrekte meerderheid in elke taalgroep evenwel niet bereikt is, wordt overgegaan tot een tweede stemming die niet na minder dan dertig dagen na de eerste stemming mag plaatshebben. In dit geval wordt de ordonnantie goedgekeurd bij de volstrekte meerderheid van de stemmen en bij ten minste een derde van de stemmen uitgebracht in elke taalgroep.
In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet worden de in de artikelen 10bis, § 4, 12, § 3, derde lid, en § 5, 12ter, 14, derde tot vijfde lid, 16, eerste, derde tot vijfde lid, 16bis, achtste lid, 20, § 3, tweede lid, 31bis, 34, § 1, derde lid, 35, § 5, en 41, § 8, bedoelde ordonnanties aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen en bij volstrekte meerderheid van de stemmen in elke taalgroep.
In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet worden de ordonnanties die genomen zijn met toepassing van artikel 92bis/1 van de bijzondere wet, aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen in elke taalgroep.
In afwijking van artikel 35, § 2, van de bijzondere wet, wordt de in artikel 39bis van de Grondwet bedoelde ordonnantie aangenomen met naleving van de in het voormelde artikel 39bis, tweede lid, bepaalde meerderheidsvereisten en, bijkomend, met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in elke taalgroep.
Andere talen