Geraadpleegde versie
Art. 22.
§ 1. Alleen het Parlement spreekt zich uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen wat betreft zijn leden en de opvolgers.
In geval van nietigverklaring van de verkiezing moeten alle formaliteiten overgedaan worden, ook de voordracht van de kandidaten.
§ 2. Elk bezwaar tegen een verkiezing moet, op straffe van verval, schriftelijk gebeuren, ondertekend zijn door een van de kandidaten en de identiteit en de woonplaats van de indiener van het bezwaar vermelden.
Het moet binnen tien dagen na het opmaken van het proces-verbaal, en in ieder geval vóór het onderzoek van de geloofsbrieven, aan de griffier van het Parlement tegen ontvangstbewijs overhandigd worden.
Voor de eerste verkiezing moet het bezwaar, onder dezelfde voorwaarden als bepaald in dit artikel, overhandigd worden aan de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die het, op zijn beurt, onverwijld doorstuurt aan het oudste lid in jaren van de Raad bedoeld in artikel 27, eerste lid, van deze wet.
§ 3. Elke taalgroep in de Raad onderzoekt de geloofsbrieven van zijn leden en beslist de geschillen die hieromtrent rijzen.
§ 4. De griffier van het Parlement kan zich, met het oog op het onderzoek van de geloofsbrieven door elk van de taalgroepen, door de administratieve overheden kosteloos de stukken doen overleggen die hij nodig acht.
§ 5. Het Parlement of het orgaan dat het aanwijst controleert volgens de bij ordonnantie bepaalde regels:
- de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed, met betrekking tot de verkiezing van het Parlement. De federale overheid is evenwel bevoegd voor het vaststellen van de procedures en de formaliteiten betreffende de aangifte;
- alle voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes van de regering of één of meer van haar leden en de gewestelijke staatssecretarissen bedoeld in artikel 41, alsook die van de voorzitter van het Parlement.
De vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie of het door haar aangewezen orgaan controleert alle voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes van haar college of één of meer van zijn leden, alsook die van de assembleevoorzitter.
Het betrokken Parlement of het door hem aangewezen orgaan moet de sancties uitvoeren die met toepassing van de federale wetgeving betreffende de beperking van de verkiezingsuitgaven zijn opgelegd door een andere assemblee of door een door haar aangewezen orgaan.
§ 6. Het Parlement is bevoegd voor de aanvullende financiering van de politieke partijen, zoals bepaald in artikel 1, 2°, van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex