Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1754/1

Blz. 1 “Dit voorstel van bijzondere wet moet samen gelezen worden met de voorstellen tot herziening van de artikelen 118, § 2, en 123, § 2, van de Grondwet, samen ingediend bij het Parlement (Stuk Senaat nrs. 5-1752/1; 5-1753/1) die de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toekennen, de bijzondere wetgever toestaan om de aangelegenheden aan te duiden waarop deze constitutieve autonomie betrekking heeft en de bijzondere wetgever verplichten om bijkomende meerderheidsvereisten in te voeren. Met het oog op de uitvoering van deze voorstellen tot herziening van de Grondwet, wijzigt dit voorstel van bijzondere wet de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Zij duidt de aangelegenheden aan betreffende de verkiezing, de samenstelling en de werking van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en betreffende de samenstelling en de werking van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan regelen bij bijzondere ordonnantie. Het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest beschikt in beginsel over constitutieve autonomie in dezelfde aangelegenheden — aangewezen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen — als de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest.