Geraadpleegde versie
Art. 16.
Er wordt een gewestbureau samengesteld dat zitting houdt in de stad Brussel. Het Parlement kan bij ordonnantie de plaats waar het gewestbureau zitting houdt, wijzigen. Het gewestbureau wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg.
Het gewestbureau bestaat, buiten de voorzitters, uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige bijzitters, twee Nederlandstalige en twee Franstalige plaatsvervangende bijzitters en een niet-stemgerechtigde secretaris, allen door de voorzitters aangewezen uit de kiezers van de gemeente waar het bureau zitting houdt. Kandidaten mogen geen deel uitmaken van het bureau.
Wanneer artikel 14, derde lid, wordt toegepast, wordt een hoofdbureau samengesteld in de hoofdplaats van elke kieskring. Het Parlement bepaalt bij ordonnantie de hoofdplaats van de kieskringen.
Het hoofdbureau van de kieskring wordt voorgezeten door de vrederechter bevoegd voor de hoofdplaats of, bij zijn ontstentenis, door één van zijn plaatsvervangers naar dienstouderdom.
Het hoofdbureau van de kieskring wordt samengesteld overeenkomstig het tweede lid.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex