Geraadpleegde versie
Art. 15.
In geval van een vacature waarin niet kan voorzien worden door het aanstellen van een opvolger, vergadert het kiescollege binnen veertig dagen na de vacature. De datum van de verkiezing wordt bepaald door een besluit van de Regering.
Indien echter een vacature ontstaat binnen drie maanden vóór de vernieuwing van het Parlement, mag het kiescollege niet worden opgeroepen dan op beslissing van het Parlement.
Het tweede lid geldt eveneens wanneer de vacature veroorzaakt is, hetzij door het ontslag van een titularis en door de afstand van opvolgers, hetzij door het ontslag van een titularis of door de afstand van opvolgers. In die onderscheiden gevallen heeft de eventuele vergadering van het kiescollege plaats binnen veertig dagen na de beslissing.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex