Geraadpleegde versie
Art. 8.
De artikelen 19, § 1, eerste lid, en 20 tot 22, van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, met dien verstande dat het woord "decreet" telkens wordt vervangen door het woord "ordonnantie".
De in dit artikel bedoelde ordonnanties moeten vermelden dat zij aangelegenheden regelen bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex