Geraadpleegde versie
Art. 7.
De ordonnantie kan de geldende wetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
Zij is van toepassing in het grondgebied bedoeld bij artikel 2, § 1, van deze wet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex