Trefwoorden:Brusselse agglomeratie
Annot. Art. 5
Art. 5.
Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest mag de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie opdragen aan de instellingen van openbaar nut die het opricht of aanwijst.
In dat geval regelt de Regering de modaliteiten van de overdracht aan die instellingen van de goederen, rechten en verplichtingen van de Brusselse Agglomeratie die verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden die hun worden opgedragen.
Na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, wijst de Regering de diensten of personeelsleden aan die aan die instellingen worden overgedragen en stelt de datum en de modaliteiten van de overdracht vast.
De personeelsleden van de Brusselse Agglomeratie worden overgedragen met hun graad of een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid.
Zij behouden ten minste de bezoldiging en de anciënniteit die zij hadden of zouden hebben verkregen indien zij in hun dienst van herkomst het ambt hadden blijven uitoefenen dat zij bij hun overdracht bekleedden.
De rechtstoestand van die personeelsleden blijft geregeld door de ter zake geldende bepalingen zolang de overheid aan wie zij worden overgedragen, haar bevoegdheid ter zake niet heeft uitgeoefend.
Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan de personeelsleden die ter uitvoering van deze bepaling worden overgedragen, evenals het pensioen van hun rechthebbenden, mag niet kleiner zijn dan het pensioenbedrag dat aan de betrokkenen zou zijn toegekend overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing waren op het tijdstip van de overdracht, maar rekening houdend met de wijzigingen die deze bepalingen later zouden hebben ondergaan krachtens algemene maatregelen die van toepassing zijn op de instelling waartoe zij op het tijdstip van de overdracht behoorden.
De Koning kan, op voordracht van de Minister die bevoegd is voor de pensioenen, nadere regels stellen voor de tenlasteneming van de bijkomende uitgaven die voortvloeien uit de waarborgen bepaald in het zevende lid.