Geraadpleegde versie
Art. 2.
§ 1. Het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt gevormd door het grondgebied van het administratief arrondissement "Brussel-Hoofdstad" zoals het bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet.
§ 2. In artikel 2, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hierna genoemd "de bijzondere wet", worden de woorden "bij overgangsmaatregel" geschrapt.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex