Geraadpleegde versie
Art. 69.
De ordonnanties aangenomen op grond van deze titel regelen de aangelegenheden bedoeld in artikel 63 van deze wet.
De artikelen 7 en 9 van deze wet zijn op hen van toepassing. De artikelen 19, § 1, eerste lid, en 20 tot 22 van de bijzondere wet zijn op hen van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het woord "decreet" telkens wordt vervangen door het woord "ordonnantie".
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex