Geraadpleegde versie
Art. 188.
Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn alle daarmee strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex