Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831.

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 14 juni 2016 over een voorontwerp van wet 'houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 april 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE', Parl.St. Kamer 2016-2017, nr. 54-2123/001

Blz. 11:

"Bevoegdheid van de federale overheid en van de Franse Gemeenschap

2.1. Op 12 mei 1967 werd de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa “inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België” ondertekend, waarvan artikel 20 het volgende bepaalt: “In het raam van de vestiging van SHAPE in België, zal een internationale school worden opgericht overeenkomstig later vast te stellen voorwaarden en modaliteiten.”

[…]

2.3. In het samenwerkingsakkoord waarmee instemming wordt verleend, wordt uiteengezet

“dat er een behoefte is om de Belgische internationale afdeling van de internationale school van SHAPE herop te bouwen”

en

“dat het wenselijk is, om de rechtszekerheid van het heropbouwproject te verzekeren, dat de Federale Staat en de Franse Gemeenschap de nadere regels bepalen voor de correcte en efficiënte heropbouw en nadien de werking van de Belgische internationale afdeling van de internationale school van SHAPE.”

[…]

2.4. Aangezien het samenwerkingsakkoord waarmee instemming wordt verleend betrekking heeft op de onderwijsmaterie, valt het krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, 2°, van de Grondwet, onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap.

2.5. Dat de landsverdediging een aangelegenheid is waarvoor krachtens de Grondwet alleen de federale overheid bevoegd is, blijkt daarnaast uit de artikelen 167 en 182 en volgende van de Grondwet, en meer bepaald uit artikel 185 van de Grondwet, dat als volgt luidt: “Vreemde troepen mogen niet dan krachtens een wet tot de dienst van de Staat worden toegelaten, het grondgebied bezetten of er doorheen trekken.” Aangezien de internationale school van SHAPE, luidens de hierboven aangehaalde akkoorden, integraal deel uitmaakt van SHAPE, is de federale wetgever dus eveneens bevoegd voor het regelen van de financiering van de heropbouw van de Belgische internationale afdeling van de internationale school van SHAPE, wat het voorwerp is van het samenwerkingsakkoord waarmee instemming wordt verleend.

2.6. Doordat de zaken zo staan, kan het raadzaam zijn in deze aangelegenheid een samenwerkingsakkoord te sluiten op basis van artikel 92bis, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 “tot hervorming der instellingen” waarin wordt bepaald dat dit type akkoorden “onder meer betrekking [kan] hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven.”

Die conclusie doelt op het overlegvereiste, vastgelegd bij artikel 6, § 3, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat als volgt luidt:

“Er wordt overleg gepleegd tussen de betrokken Regeringen en de bevoegde federale overheid:

(…)

5° voor de werken uit te voeren ten behoeve van Europese en internationale instellingen.””

Lees meer

Zie ook