Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831.

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 15 juli 2015 over amendementen bij het wetsontwerp 'tot verhoging van de wettelijke regeling voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen', Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 54-1180/008

Blz. 9:

"Wat amendement nr. 53 betreft, behoort de aandacht gevestigd te worden op het feit dat de regeling die vervat ligt in een aantal dispositieven met betrekking tot verschillende categorieën van het overheidspersoneel, zoals de leden van de magistratuur, de federale politie of het leger, krachtens de artikelen 152, eerste lid, 182 en 184 van de Grondwet, onder de bevoegdheid van de wetgever valt. Voor die categorieën staat het dus niet aan de Koning om de criteria te bepalen waaraan een beroep moet voldoen om in het licht van de pensioenwetgeving als zwaar te kunnen worden beschouwd.

Wat de andere leden van het overheidspersoneel betreft, is het krachtens artikel 179 van de Grondwet zaak van de wetgever om de essentiële elementen te bepalen van de zwaartegraad van de beroepen in het licht van de pensioenwetgeving en om de Koning te machtigen om, voor het overige, de uitvoeringsbepalingen daarvan vast te stellen."

Lees meer

Advies van de Raad van State van 1 februari 2016 over een voorontwerp van wet 'tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten ‘Pensioenen’ van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels', Parl. St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1651/001

Blz 115:

"ONDERZOEK VAN DE TEKST

[…]

Artikel 31

5. Artikel 31 van het ontwerp bepaalt dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, “elke andere opdracht inzake de pensioenen en de prestaties bedoeld in de hoofdstukken 1 tot 4 aan de Dienst [kan] toevertrouwen”.

Voor zover die machtiging aan de Koning tot gevolg zou hebben dat hij maatregelen kan nemen met betrekking tot de toekenning van de pensioenen waarop het legaliteitsbeginsel opgenomen in artikel 179 van de Grondwet van toepassing isVoetnoot 2 van het geciteerde advies: Artikel 179 van de Grondwet luidt: “Geen pensioen, geen gratificatie ten laste van de staatskas kan worden toegekend dan krachtens een wet”., is zij te ruim en dient zij nauwkeuriger te worden omschreven."

Antwoord van de federale regering op het advies van de Raad van State:

Blz 19:

"Art. 31

De in de hoofstukken 1 tot 4 opgesomde en aan de Federale Pensioendienst toevertrouwde opdrachten, worden vastgelegd in functie van het hedendaagse pensioenlandschap enerzijds en van de bestaande administratieve structuur anderzijds. Aangezien die twee elementen onderhevig zijn aan wijzigingen, is het mogelijk dat in de toekomst de noodzaak wordt gevoeld om nieuwe opdrachten aan de Dienst toe te ver trouwen.

Om dit mogelijk te maken, wordt een delegatie gegeven aan de Koning, die kan handelen bij in Ministerraad overlegd besluit.

Die nieuwe opdrachten zullen logischerwijs direct of indirect verband moeten houden met de materie inzake pensioenen. Overigens, en als antwoord op een opmerking van de Raad van State, spreekt het voor zich dat die delegaties uitsluitend slaan op de administratieve en functionele aspecten van de toekenning en het beheer van de pensioenen en dat zij in geen enkel opzicht betrekking hebben op de inhoud zelf van de pensioen- stelsels, noch op de individuele pensioenrechten. Artikel 31 van het ontwerp doet dus geenszins afbreuk aan het voorschrift van artikel 179 van de Grondwet dat bepaalt dat een pensioen ten laste van de Staat uitsluitend krachtens een wet kan worden toegekend."

Lees meer

Advies van de Raad van State van 21 december 2016 over een voorontwerp van wet 'betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorgen ingevolge daden van terrorisme', Parl.St. Kamer 2016-2017, nr. 54-2334/001

Blz. 39: