Geraadpleegde versie
Art. 158.
Het Hof van Cassatie doet uitspraak over conflicten van attributie, op de wijze bij de wet geregeld.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex