Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831, gewijzigd bij de grondwetsherziening van 21 april 1970 (BS 5 mei 1970) en gewijzigd bij de grondwetsherziening van 17 december 2002 (BS 31 januari 2003).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Wettigheidsbeginsel

Grondwettelijk Hof 15 oktober 2015, nr. 138/2015

“B.40.1. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, kan uit de omstandigheid dat de artikelen 146, 152, eerste lid, 154, 155 en 157 van de Grondwet voor de erin vermelde aangelegenheden een optreden van de wetgever vereisen, geen algemeen rechtsbeginsel worden afgeleid volgens hetwelk elk aspect van het beheer van de rechterlijke macht bij wet zou dienen te worden geregeld en elke delegatie ter zake aan de Koning zou zijn uitgesloten.